ایزو در شرکتهای تولیدی و خدماتی

 
شرکتهای تولیدی و خدماتی: اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و ... که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه
میدهند را شامل می شود. تمامی این گروه ها از 1 تا د نفر پرسنل داشته باشند میتوانند ایزو دریافت نمایند.
ایزو پیشنهادی: 9001 – 14001-18001 – 10002 – 10004