ایزو در سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت

 
[ سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت : تمامی موسسات دولتی و سازمانهایی که به صورت خصوصی و یا نیمه خصوصی تحت نظارت دولت
میباشند را شامل می سوند مانند بیمارستانهای دولتی، شهرداری ها
ایزو پیشنهادی: 9001- 14001- 18001- 10002 – 10004 و 10668