ایزو IWA 2

استاندارد  IWA 2
 
استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند
با استفاده از سيستم مديريت کيفيت مي‌توان کليه فرايندهايي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر خدمات آموزشي قابل ارائه تاثيرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمينان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نيازها و انتظارات آموزش‌گيرندگان و مراجع قانوني را برآورده مي‌نمايند.
پياده‌سازي سيستم مديريت کيفيت IWA2 در يک مرکز آموزشي منجر به ايجاد يک رويکرد نظام‌مند در سازمان به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل نيازها وانتظارات مشتريان شده که بر اساس اين شناخت، برنامه‌هاي آموزشي و تحصيلي موسسه طراحي و ارائه مي‌شوند.
 
دامنه کاربرد استاندارد IWA 2:2007
کليه سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات آموزشي در کليه سطوح شامل مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، مراکز آموزش عالي، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، مراکز ارائه دهنده آموزش‌هاي از راه دور، مکاتبه‌اي و الکترونيکي مي‌توانند از اين استاندارد استفاده نمايند.
 
مزاياي پياده‌سازي سيستم مديريت کيفيت با رويکرد IWA 2: 2007
تثبيت جايگاه سازمان آموزش‌دهنده در محيط اجتماعي- اقتصادي مربوط به حوزه فعاليت خود
حصول اطمينان از انطباق با الزامات قانوني و حرفه‌اي
ارتقاء تصوير سازمان در جامعه و افزايش اعتماد مشتريان
اثبات تعهد مديران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرايندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي جامعه
بهبود وضعيت اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌هاي ناشي از کيفيت پايين