ایزو 18001

استاندارد ایزو 18001 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 
OHSAS به معنای "سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی" است که در این راستا سیستم ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تدوین شده است تا ضمن کمک به سازمانها برای شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی موجود به کارکنان اطمینان خاطر مناسبی برای کار و فعالیت اثربخش را فراهم می نماید.
سازمان ها از هر نوعی که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ها هستند.
استاندارد OHSAS 18001 در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:
ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور حذف و یا به حداقل رسانیدن ریسک ها برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها باشند.
استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
اطمینان سازمان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی داخلی سازمان
اثبات انطباق توسط استاندارد OHSAS بوسیله موارد زیر است:
خود اثباتی و خود اظهاری
درخواست تائید انطباق توسط طرف های ذینفع سازمان مانند مشتریان و یا درخواست تائید خوداظهاری مربوطه به وسیله یک بخش بیرونی از سازمان
درخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود از یک سازمان بیرونی
استاندارد OHSAS بیشتر مایل به عنوان نمودن مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و نسبت به حوزه های ایمنی و بهداشت، مانند برنامه های سلامت و تندرستی کارکنان، ایمنی محصول، خسارت به اموال و یا پیامدهای محیط زیستی، توجهی ندارد.
شرکت QAL آمادگی خود را در زمینه ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه OHSAS 18001:2007 اعلام میدارد.
 
 18001 ایزو– استاندارد 18001 – استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی – OHSAS 18001