ایزو 10015

ایزو 10015 -  خط مشی هایی برای آموزش

برای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند. ایزو 10015:1999 – مدیریت کیفیت – خط مشی هایی برای آموزش، فراهم کننده پاسخی به این سوال حساس است که «آیا آموزش ثمری دارد؟»
استاندارد بین المللی ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت – خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استانداردهای ایزو 9000 است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمان ها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.

مزایای ایزو 10015:1999
این استاندارد برای شرکت هایی که با ایزو 9001:2008 سیستم های مدیریت کیفیت آشنایی دارند به راحتی قابل درک است.
• همچنین این استاندارد برای سازمانهایی که ایزو 9001:2008 را پیاده سازی نکرده اند، و در عوض به اتخاذ ابزار کیفیتی دیگر پرداختند (مانند مدل EFQM، یا رویکردهای TQM) قابل کاربرد است.
• راهنمایی های این استاندارد بر فناوری آموزش و آموزش سازمانی متمرکز است، زیرا بطور ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی طراحی شده.
ویژگی ایزو 10015:1999
یک استاندارد ایزو 10015:1999 دارای دو ویژگی مهم و حساس است:
• ایزو 10015 سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد
• ایزو 10015 روند آموزش را برپایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی می دارد.

استاندارد ایزو 10015 روند آموزش را به چهار مرحله تقسیم می کند:
تعریف و تشریح نیازهای آموزشی
طراحی و برنامه ریزی روند آموزش
3. ارائه آموزش
4. ارزیابی نتایج و خروجی آموزش
 
 
ایزو 10015 – مدیریت کیفیت – خط مشی هایی برای آموزش