درباره ایزو 26000

 ایزو 26000 استاندارد بین المللی است که برای مسئولیت اجتماعی راهنماییهایی را  ارائه می کند.
 ایزو 26000  يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده می باشد که سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت
اجتماعي سازمان‌ها مورد بررسی قرار می دهد. اين استاندارد كمپاني‌ها، انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و
موقعيت‌ آن‌ها، نيز، دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ي كشور متبوع آن را مخاطب قرار مي‌دهد. هدف  از این استاندارد
ارايه راهنمايي در خصوص مديريت سازماني، حقوق بشر، فعاليت‌هاي نيروي كار، محيط زيست، فعاليت‌هاي اجرايي منصفانه،
امور مصرف‌كنندگان، مشاركت جمعي، و توسعه است. ایزو 26000 فقط شامل راهنمایی است (نه الزامات) و به همین دلیل
9000 مانند ایزو و ایزو 14001 به عنوان گواهینامه استفاده نمی شود.