استاندارد EFQM چیست؟

این استاندارد بعنوان مدل اندازه گیری عملکرد سازمانها ، عارضه یابی و تعالی
سازمانی شناخته شده است .
پياده‌سازي  EFQM نيازمند آموزش و اصلاح تمامي بخشهاي سازمان ميباشد.
EFQMمي تواند حركت يك سازمان به سمت برتري را ارزيابي نمايد.  اصول و
مفاهیم اساسی که  در این مدل بر آن استوار شده است  عبارتند از نتیجه
گرایی،  مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایند ها
توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری ، نوآوری وبهبود مستمر،  توسعه مشارکتها
مسئولیت های اجتماعی می باشد.