ایزو 10006

 ایزو  10006  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بوده و راهنما یی برای ارتقای
سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد.
كاربرد اين استاندارد كيفي در پروژه ها داراي دو جنبه است : يكي فرآيندهاي
پروژه و ديگري محصول پروژه. ا ين استاندارد بين سازمان ايجاد كننده پروژه و
سازمان پروژه فرق قائل است .سازمان ايجاد كننده پروژه ، سازماني است كه
تصميم به اجراي پروژه مي گيردولی سازمان پروژه ، پروژه را اجرا مي كند .
در این بازنگری تلاش شده است تا ارتباط بین استاندارد ایزو 10006 و سری
استانداردهای ایزو 9000 مورد تجدید نظر قرار گرفته و متونی جدید در ارتباط
با اصول مدیریت کیفیت به آن افزوده شده است.