استاندار ایزو 45001


ایزو 45001 یک  استاندارد جدید مدیریت ایمنی و بهداشت بوده که در حال حاضر مراحل تد وین آن در سازمان ISO دنبال می
شود و این استاندارد تمامی جنبه های ایمنی و شغلی در کل سیستم مدیریت سازمان را در بر میگیرد.
واین موضوع نیاز به تصمیماتی قوی در سیستم مدیریت و رهبری سازمان دارد.  
یکی از مزایای  ISO 45001 استقرار موثر و قوی این استاندارد ها بوده و ریسک بروز خطرات را کاهش داده  و در  نتیجه 
حوادث و بیماریهای مرتبط با شغل را کاهش می دهد.
 ایزو 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها ( علی الخصوص در سازمانهای
   کوچک ) به مراتب راحت تر است . با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده
می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت دیگر
استانداردها با ( علی الخصوص در سازمانهای کوچک ) به مراتب راحت تر است. تفاوت ایزو 18001 با
45001 این تفاوت ها بیشتر
در نگاه و تمرکز استاندارد ایزو 45001  بر روی ماهیت عملکردی سازمان بوده که نقش و مسئولیت  
 رهبری ومدیریت ارشد سازمان را پر رنگ تر می کند.