ایزو 3632

از عوامل مهم که در زعفران بسیار مهم هستند crocine (رنگ) . picocrocine (طعم). Safranel (عطر)
Iso  یک فدراسیون جهانی از ادارات استاندارد ملی می باشد ک حداقل کیفیت سه عامل پایه زعفران را تعیین کرده است و بر اساس این طبقه بندی استاندارد ISO 3632 را تاسیس نموده
همانطور که اطلاع دارید در حال حاضر مهمترین عامل در زعفران قدرت رنگ دهی آن است
زعفران خشک بدست آمده از گل زعفران (pistils)را به دو شکل رشته و پودر درست میکنند
دکتر a.jaythailak رئیس کمیته فرعی iso iso / tv34/ sc7 در مورد استاندارد ایزو 3632 میگوید
که این می تواند موجب مبارزه با تقلب م کمک به تشخیص تولید زعفران با کیفیت باشد
روش های آزمون مشخص برای دسته های مختلف زعفران خشک شامل پودر , رشته و برش رشته میباشد
این استاندارد برای تجزیه تحلیل قدرت ادویه در عطر , طعم و رنگ میباشد و کمک میکند در آزمایشگاه مشخص شود زعفران خالص است یا نه ور در تعیین سطح رطوبت محصول نیز کمک میکند و علاوه بر این در این استاندارد روش صحیح بسته بندی زعفران به منظور محافظت آن از اثرات زیست محیطی توصیه شده است
تقلب و روش های آزمایشگاهی برای پیدا کردن با توجه به ارزش آن بسیاری در طول تاریخ در تولید زعفران تقلب کرده اند
زغفران باید عاری از هر نوع تقلب , یغنی موادی مانند روغن یا ملاس که وزن آن را افزایش دهند و یا حتی رنگ که جهت بهبود و ظاهر آن باشد
کروماتوگرافی لایه نازک دارای یک هزینه متوسط است و برای تجزیه و تحلیل باکتریایی حتی در نمونه های بزرگ استفاده می شود
این ایزو باعث شناسایی مواد رنگ و شدت رنگ آمیزی زعفران
شناسایی میزان حشره کش مانده در زعفران میشود