مزایای ایزو 9001

اخذ گواهینامه ایزو 9001 در صورت پیاده سازی صحیح اصول ایزو 9001 ،  حداکثر سود و مزایا را برای سازمان شما به ارمغان خواهد آورد. 
با اتخاذ رویکردی که شروع به اجرای شیوه های کاری کارآمدتر می کند و بر اهداف کسب و کار سازمان تأکید دارد، شما سیستمی را بدست می آورید که از کارکنان شما پشتیبانی می کند و سطوح رضایت مشتری را بهبود می بخشد.

برخی از مزایای اخذ ایزو 9001 برای سازمان شما:

·         اخذ ایزو 9001 مدیریت ارشد را با فرآیند مدیریت کارآمد فراهم می کند

·         گواهینامه ایزو 9001 حوزه های مسئولیت در سراسر سازمان را تعیین می کند

·         اگر شما بخواهید برای برخی از کارهای بخش عمومی مناقصه بگیرید، داشتن گواهینامه ایزو 9001 لازم است

·         گواهینامه ایزو 9001 یک پیام مثبت به کارمندان و مشتریان می دهد

·         شناسایی و تشویق فرآیندهای صرفه جویی در وقت

·         با اخذ ایزو 9001 بسیاری از هزینه های خود را کاهش می دهید

·         ارزیابی و بهبود مستمر در تولید و ارائه خدمات

·         ایجاد فرصت های جدید بازاریابی

برخی از مزایای اخذ ایزو 9001 برای مشتریان شما:

·         بهبود کیفیت در محصول و خدمات دریافتی

·         تسریع در دریافت محصول یا خدمات

·         شکایات کمتر

·         اطمینان از تعهد شما به کیفیت