arrow-bottom

انواع گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو 50001
گواهینامه ایزو 50001
  • گواهینامه ایزو 50001:2018 سیستم مدیریت انرژی است, در این ویرایش الزامات سیستم به گونه ای طراحی شده که. ادغام با ساير گواهينامه هاي سيستم مديريتي مانند ISO 9001 و ISO 14001 آسان تر خواهد بود.مصرف انرژي جهان در حال افزايش است. سازمانها در آينده نقش مهمي در دستيابي به پايداري انرژي از طريق مديريت انرژي موثر و بهبود عملکرد انرژي بازي مي کنند. پياده سازي استاندارد ایزو 50001 باعث تغيير روند سازمانها در مديريت مصرف انرژي آنها مي شود و شرکت ها بهترين رويکرد عملي را به طور مداوم در خط مشي خو براي بهبود عملکرد انرژي ارائه مي دهند. امروزه حدود 25000 شرکت گواهي سيستم مديريت انرژ دارند، ما اميدواريم که شرکت هاي بيشتري از اين استاندارد در آينده استفاده کنند. "فواید اخذ گواهینامه ایزو 50001&middot کاهش در مصرف انرژی و تبعا هزینه های آن&middot افزایش بازده در مصرف انرژی&middot تهیه روش های جدید برای مصرف صحیح انرژی&middot استاندارد کردن نحوه مصرف انرژیتغييرات در ایزو 50001: 2018در نسخه 2018 ایزو 50001 مفاهيم اصلي مربوط به مديريت انرژي د نسخه 2011 حفظ شده اس و تنها ساختار ها ارتقا پیدا کرده است.با استفاده از اين نسخه جديد ایزو 50001 ، تمام استانداردهاي اصلي سيستم مديريت ايزو تحت چارچوب مشترک ساختارهای سطح بالا ( HLS ) دنبال مي شوند، که به وضوح مزايايي براي کاربران دارد.بيشترين تغييرات توسط HLS ايجاد مي شود، اما به برخي از تغييرات خاص انرژي نيز بايد توجه شود.کساني که در حال حاضر با HLS آشنا هستند به راحتي اکثر اقدامات مورد نياز براي رعايت استاندارد جديد را تشخيص مي دهند.در حالي که ممکن است مدت زمان 3 سال يک زمان طولاني بنظر برسد اما براي افراديکه در داخل پروسه ايزو هستند اين مدت، زماني بسيار مناسب براي آماده سازي و برنامه ريزي شرکت ها برای تغییر نسخه ایزو 50001 از 2011 به 2018 مي باشد .چگونه مي توان گذار از ایزو 50001:2011 به ایزو 50001:2018 را انجام داد؟QAL يک سازمان معتبر صدور گواهينامه ایزو 50001 است و مي تواند به مشتريان موجود و جديد براي دريافت گواهينامه استاندارد ها کمک کند.سيستم مديريت انرژي اعمال يک رويکرد سازگار و ساختاردهنده در سازمان است. و اين روند را به صورتي که امکان پذير است پياده سازي ميکند
گواهینامه ایزو 50001
گواهینامه ایزو 50001:2018 سیستم مدیریت انرژی است, در این ویرایش الزامات سیستم به گونه ای طراحی شده که. ادغام با ساير گواهينامه هاي سيستم مديريتي مانند ISO 9001 و ISO 14001 آسان تر خواهد بود.مصرف انرژي جهان در حال افزايش است. سازمانها در آينده نقش مهمي در دستيابي به پايداري انرژي از طريق مديريت انرژي موثر و بهبود عملکرد انرژي بازي مي کنند. پياده سازي استاندارد ایزو 50001 باعث تغيير روند سازمانها در مديريت مصرف انرژي آنها مي شود و شرکت ها بهترين رويکرد عملي را به طور مداوم در خط مشي خو براي بهبود عملکرد انرژي ارائه مي دهند. امروزه حدود 25000 شرکت گواهي سيستم مديريت انرژ دارند، ما اميدواريم که شرکت هاي بيشتري از اين استاندارد در آينده استفاده کنند. "فواید اخذ گواهینامه ایزو 50001&middot کاهش در مصرف انرژی و تبعا هزینه های آن&middot افزایش بازده در مصرف انرژی&middot تهیه روش های جدید برای مصرف صحیح انرژی&middot استاندارد کردن نحوه مصرف انرژیتغييرات در ایزو 50001: 2018در نسخه 2018 ایزو 50001 مفاهيم اصلي مربوط به مديريت انرژي د نسخه 2011 حفظ شده اس و تنها ساختار ها ارتقا پیدا کرده است.با استفاده از اين نسخه جديد ایزو 50001 ، تمام استانداردهاي اصلي سيستم مديريت ايزو تحت چارچوب مشترک ساختارهای سطح بالا ( HLS ) دنبال مي شوند، که به وضوح مزايايي براي کاربران دارد.بيشترين تغييرات توسط HLS ايجاد مي شود، اما به برخي از تغييرات خاص انرژي نيز بايد توجه شود.کساني که در حال حاضر با HLS آشنا هستند به راحتي اکثر اقدامات مورد نياز براي رعايت استاندارد جديد را تشخيص مي دهند.در حالي که ممکن است مدت زمان 3 سال يک زمان طولاني بنظر برسد اما براي افراديکه در داخل پروسه ايزو هستند اين مدت، زماني بسيار مناسب براي آماده سازي و برنامه ريزي شرکت ها برای تغییر نسخه ایزو 50001 از 2011 به 2018 مي باشد .چگونه مي توان گذار از ایزو 50001:2011 به ایزو 50001:2018 را انجام داد؟QAL يک سازمان معتبر صدور گواهينامه ایزو 50001 است و مي تواند به مشتريان موجود و جديد براي دريافت گواهينامه استاندارد ها کمک کند.سيستم مديريت انرژي اعمال يک رويکرد سازگار و ساختاردهنده در سازمان است. و اين روند را به صورتي که امکان پذير است پياده سازي ميکند
ایزو 18001
ایزو 18001
  • استاندارد ایزو 18001 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS به معنای "سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی" است که در این راستا سیستم ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تدوین شده است تا ضمن کمک به سازمانها برای شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی موجود به کارکنان اطمینان خاطر مناسبی برای کار و فعالیت اثربخش را فراهم می نماید.سازمان ها از هر نوعی که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ها هستند.استاندارد OHSAS 18001 در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور حذف و یا به حداقل رسانیدن ریسک ها برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها باشند.استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیاطمینان سازمان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی داخلی سازماناثبات انطباق توسط استاندارد OHSAS بوسیله موارد زیر است:خود اثباتی و خود اظهاریدرخواست تائید انطباق توسط طرف های ذینفع سازمان مانند مشتریان و یا درخواست تائید خوداظهاری مربوطه به وسیله یک بخش بیرونی از سازماندرخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود از یک سازمان بیرونیاستاندارد OHSAS بیشتر مایل به عنوان نمودن مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و نسبت به حوزه های ایمنی و بهداشت، مانند برنامه های سلامت و تندرستی کارکنان، ایمنی محصول، خسارت به اموال و یا پیامدهای محیط زیستی، توجهی ندارد.شرکت QAL آمادگی خود را در زمینه ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه OHSAS 18001:2007 اعلام میدارد.18001 ایز استاندارد 18001 استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS 18001
ایزو 18001
استاندارد ایزو 18001 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS به معنای "سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی" است که در این راستا سیستم ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تدوین شده است تا ضمن کمک به سازمانها برای شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی موجود به کارکنان اطمینان خاطر مناسبی برای کار و فعالیت اثربخش را فراهم می نماید.سازمان ها از هر نوعی که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ها هستند.استاندارد OHSAS 18001 در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور حذف و یا به حداقل رسانیدن ریسک ها برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها باشند.استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیاطمینان سازمان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی داخلی سازماناثبات انطباق توسط استاندارد OHSAS بوسیله موارد زیر است:خود اثباتی و خود اظهاریدرخواست تائید انطباق توسط طرف های ذینفع سازمان مانند مشتریان و یا درخواست تائید خوداظهاری مربوطه به وسیله یک بخش بیرونی از سازماندرخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود از یک سازمان بیرونیاستاندارد OHSAS بیشتر مایل به عنوان نمودن مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و نسبت به حوزه های ایمنی و بهداشت، مانند برنامه های سلامت و تندرستی کارکنان، ایمنی محصول، خسارت به اموال و یا پیامدهای محیط زیستی، توجهی ندارد.شرکت QAL آمادگی خود را در زمینه ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه OHSAS 18001:2007 اعلام میدارد.18001 ایز استاندارد 18001 استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS 18001
ایزو HACCP
ایزو HACCP
  • HACCP - سیستم ایمنی مواد غذاییبا توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذای HACCP برای اولین بار در دهه پنجاه میلادی در امریکا تدوین گردید و بوسیله موسسه ملی هوا و فضا آمریکا NASA با کمک شرک billsburتدوین و در پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار گرفت .این سیستم به مرور تکمیل شد و به صورت یک آیین کار قرار گرفت که مشتمل بر 7 گام اجرایی برای شناسایی و حذف خطراتی بود که سلامت و ایمنی مواد غذایی را تهدید می کرد.اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحران Hazard Analysis Critical Control Point در دهه 90 میلادی معرفی شد.اصول 7 گانه HACC عبارت است از :1 تجزیه و تحلیل خطر: یعنی شناسایی کلیه خطرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی که در مراحل مختلف تولید امکان وقوع دارد .2 تعیین نقاط کنترل بحرانی (CCP: منظور از نقطه کنترل بحرانی نقطه ای است که باید در آن کنترلهای لازم به منظور پیشگیری یا حذف خطرات مربوط به ایمنی غذا ، یا کاهش آنها به سطح قابل قبول صورت گیرد .3 تعیین حد و حدود بحرانی: منظور تعیین حد قابل قبول برای هر یک از نقاط بحرانی و مشخصه کنترلی می باشد .4 برقراری سیستمی برای پایش نقاط بحرانی CC : تعیین مسئولیت و روش ها و نحوه کنترل نقاط کنترل کنترل بحرانی .5 انجام اقدامات اصلاحی : در مواردی که پایش نشان دهد که نقطه کنترل بحرانی خاصی تحت کنترل نمی باشد اقدام اطلاحی مناسب طرح ریزی و اجرا میشود .6بررسی اثر بخشی سیستم: تعیین و پیاده سازی روشهایی برای تایید اینکه سیست HACCP بطور اثر بخش عمل می کند.7 مستند سازی و حفظ سوابق : نگهداری و به روز آوری کلیه مدارک مربوط به طرح ریزی سیستم و سوابق مربوط به پیاده سازی آن.مزایای پیاده سازی HACCP :اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنهاایجادفرصت های تجاری بین المللیایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استانداردبهبود یک سیستم مدیریت در سازمانجلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتریایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحیرفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایشصرفه جویی در هزینه هاقابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدیاما با وجود نکات مثبت د HACCP این آیین کار دارای نقاط ضعفی بود که ضرورت ایجاد یک سیستم جایگزین را ایجاب می کرد ، عمده ترین نقاط ضعف HACCP عبارت است از :این سیستم فاقد عناصر لازم یک سیستم مدیریت کیفیت بود.عدم شفافیت در بعضی از بندها مانند بند 6 و 7 ، امکان تفسیر به رای را برای مشاوران و ممیزان سیستم فراهم می کرد .این آیین کار به عنوان یک استاندار جهانی بوسیله سازمان جهانی استاندارد پذیرفته نشده است.گواهینامه های این استاندارد اکردیت ( دارای تایید از سوی اکثر کشورها) نبود. به علت عدم شفافیت نیاز داشت خلاءهای موجود در آن از طریق پیاده سازی به عنوان جزیی از استاندار ISO 9001 رفع گردد.عدم اشاره مستقیم به لزوم رعایت الزامات قانونی و مشتریان که امکان سوء استفاده از آن را پدید می آورد.عدم ارائه راهکارهای لازم جهت طراحی و پیاده سازی سیستم به ویژه برای برنامه های نگهداری سیستم .یکسان نبودن الزامات تعریف شد HACCP در استاندارد کشورهای مختلف .با توجه به موارد فوق سازمان جهانی استاندارد اقدام به تدوین سری استاندارد ها ISO 22000 نمود.ISO 22000:200:این استاندارد در اول سپتامبر 2005 توسط کمیته فنی محصولات غذای ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد.در تدوین استاندار ISO 22000 نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذای WH / FA با کمیته ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند.و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده :ارتباطات داخلیمدیریت سیستمبرنامه های پیش نیازیاصول HACCPاین موضوع باعث شده این استاندارد تقریبا تمام الزاماتی که در یک سیستم کیفیت لازم است را دارا بوده و کلیه نقاط ضعف HACCP را پوشش دهد.مزایای استاندارد ISO 22000:2005 :این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت کیفیت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست :جهانی بودنتخصصی بودنالزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما ( استاندارد های پشتیبان ) لازم می باشد مانن ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005 و .....یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهاندرنظر گرفتن الزامات قانونیهمه جانبه نگریپیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP الزامات ISO 22000:2005 :الف) کلیاتدر مرحله اول این استاندارد از سازمان می خواهد دامنه کاربرد سیستم مدیریت تعریف و کلیه الزامات این استاندارد را برای جلوگیری از تولید محصول ناسالمدر مورد آن پیاده کند.نکته مهم در استاندارد ایزو 22000 این نکته است که این استاندارد برای تمام سازمانهایی که به نوعی بر روی ایمنی مواد غذایی تاثیر دارند قابل پیاده سازی است ازجمله تولید کنندگان این مواد ، سازمانهای تولید کننده مواد بسته بندی مواد غذای، تولید کنندگان خوراک دام و طیور ، سازندگان ماشین آلات صنایع غذایی و دارویی ، شرکت های حمل کننده و یا توزیع کنندگان مواد غذایی و.....ب)مستند سازیسپس این استاندارد توضیحاتی در مورد نحوه مستند سازی و مستندات مورد نیاز این سیستم که شامل :خط مشی و اهداف سازمان در ارتباط با تولید محصول سالمروشهای اجرائی و دستورالعمل های الزام شده در استانداردسایر مستندات (مدارک و سوابق) لازم جهت تکوین سیستم بسته به نوع محصولارائه الزامات و راهنمائی هایی در مورد کنترل مدارک و سوابق را مطرح می کند که در واقع گام 7 در HACCP می باشد.بایدیادآور شد که مستندسازی ستون اصلی هر سیستم مدیریت کیفیت می باشد.ج) مسئولیت مدیریتاستاندارد در این بخش اقدام به تشریح وظایف اصلی مدیریت در استاندارد ایزو 22000 می پردازد که شامل :داشتن تعهد به تولید محصول سالم و مورد درخواست مشتری و رعایت قوانینبیان خط مشی و اهداف در مورد ایمنی مواد غذاییطرح ریزی سیستم کیفیت و ایمنی مواد غذایی و اطمینان از اثر بخشی و یکپارچگی آنتعیین مسئولیت و اختیارات و داشتن چارت سازمانیتعیین راهبر تیم ایمنی مواد غذاییایجاد سیستم و روشی در مورد آمادگی برای مواردی که ایمنی و سلامت محصول را به خطر می اندازد.بررسی اثر بخشی سیستم در قالب جلسات بازنگری مدیریت می باشد.د)مدیریت منابعدر این مرحله استاندارد ISO 2200 به بیان الزاماتی برای تولید محصول سالم می پردازد که شامل موارد ذیل می باشد :نیروی انسانی واجد شرایطزیر ساختها شامل تجهیزات تولید، وسایل حمل و نقل، تاسیسات و ......محیط کار مناسب و رعایت شرایط GMP و GHPه) طرح ریزی و پدیدآوری محصولات ایمناین بخش از ISO22000 به بیان الزاماتی برای تولید محصول ایمن و سالم می پردازد بخش عمده این الزامات در واقع همان اصو HACCمی باشد و هدف آن ایجاد برنامه هایی برای تولید محصول سالم است. استاندارد نام این برنامه ها را برنامه های پیش نیازی یا PRP گذاشته است.PRPها به صورت ذیل طرحریزی، اجرا و به روز می شوند :با نیازهای سازمانی در خصوص ایمنی مواد غذایی متناسب باشند.با اندازه و نوع عملیات و ماهیت محصولاتی که تولید و یا جابجا می شوند متناسب باشند.در کل سیستم تولید به صورت برنامه های قابل اجرای عمومی یا بصورت برنامه های قابل اجرا برای یک محصول یا خط عملیات خاص اجرا شوند.توسط تیم ایمنی مواد غذایی تائید شوند.سپس استاندارد به بیان الزامات پنج گام اولیه HACCP می پردازد و تکنیکهایی را برای این مهم معرفی می نماید این تکنیکها نسبت به تکنیکهای معرفی شده در HACCP دقیقتر و کاربردی تر می باشد. همچنین در آن یکسری الزامات اضافی مانند سیستم ردیابی که در HACCP به صراحت الزام نشده بود و یا توضیح کامل تری در مورد بروز مغایرت ها و نحوه برخورد با محصول ناسالم و انجام اقدام اصلاحی را مطرح می کند.و) صحه گذاری، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییدر این فصل الزامات گام 6 آیین کار HACCP به طور کامل تری با در نظر گرفتن اصول مدیریت کیفیت شرح داده شده که بطور خلاصه عبارتند از :صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی در PRPهاکنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری و اطمینان از کالیبره بودن آن هاتصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از طریق ممیزی داخلی ارزیابی اختصاصی نتایج تصدیق ها تحلیل نتایج فعالیت های تصدیقبهبود مستمر و به روز آوری سیستمهمانطور که ملاحظه شد این استاندارد بسیار کاملتر و روشنتر از HACCP می باشد لذا از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی نیز پذیرفته شده و بر HACCP ارجحیت دارد.پیاده سازی استانداردهای HACCP و ISO 22000:2005 در صنعت آرد:از آنجا که از سوی سازمان غله پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت الزام شده، در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانجات آرد در کشور اقدام به پیاده سازی این استانداردها نموده اند.براساس آمار در دست تا سال 1388 حدود 50 کارخانه آرد موفق به اخذ گواهینامه های HACCP ، ISO 9001 ، ISO 22000:2005 شده یا در مراحل پایانی پیاده سازی آن بوده اند.در این میان تعداد گواهینامه های ISO 9001 بسیار بیشتر از HACCP یا ISO 22000:2005 بوده و تا این تاریخ تعداد انگشت شماری از شرکت ها گواهینامه ISO 22000:2005 را اخذ نموده اند که دلیل آن جدید بودن این استاندارد می باشد.باید گفت پیاده سازی استاندارد ISO9001 راحت تر و در بسیاری موارد کم خرج تر از HACCP یا ISO 22000:2005 می باشد. چرا که در بعضی از سازمان ها هزینه زیادی بابت GMP به شرکت ها تحمیل می شود.اما در شرکت هایی که شرایط GMP مناسب دارند هزینه پیاده سازی چندان بالا نمی باشد برای مثال در کارخانه هایی مانند آرد زاهدی (گرگان) یا آرد مریانج کار (همدان) با توجه به مدرن بودن تجهیزات و ساخت اصولی کارخانه نیاز به انجام هزینه خاصی برای GMP وجود نداشت.ولی در بعضی شرکت های آرد برای انجام GMP تا 25میلیون تومان هزینه شده بود. لازم به ذکر است که مناسب بودن GMP بوسیله اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره استاندارد و اداره غله نیز الزام شده و الزامات HACCP یا ISO 22000 در مور GMP دقیقآ منطبق با خواسته های نهادهای قانونی در این زمینه می باشد لذا در این زمینه هزینه مضاعفی را به شرکت ها تحمیل نمی کند.اولین گام برای پیاده سازی واخذ گواهینامه های ایزو9001 ویا HACCP یا ISO22000 استفاده از مشاور برای تبیین الزامات استاندارد در صنعت می باشد، در این مورد تخصص و آشنایی مشاور با صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد استفاده از مشاوران بی تجربه می تواند هزینه زیادی را به سازمان تحمیل نماید.شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت با داشتن بیش از 30 کارخانه آرد از موفقترین مشاوران در این زمینه می باشد .سپس شرکت به کمک مشاور اقدام به طراحی سیستم بر اساس الزامات استاندارد می نماید این طراحی در شرکت های آرد بین 2تا 3 ماه طول خواهد کشید.به موازات طراحی سیستم، شرکت اقدام به اجرای سیستم مدیریت مربوطه می نماید. معمولا این بازه زمانی نیز 2 تا 3 ماه به طول می انجامد. پس از اجرای کامل کلیه الزامات و خواسته های استانداردهای مزبور، با همکاری مشاور، سیستم مورد ممیزی قرار گرفته، پس از رفع عدم انطباق های احتمالی مشاهده شده، نسبت به انتخاب شرکت گواهی دهنده مانن ASYS,TUV , DNV ,ASYS, IMQ , MIC ,BSIو انعقاد قرارداد با آن شرکت اقدام می گردد، که پس از انجام ممیزی شرکت گواهی دهنده و اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت، پروسه اخذ استاندارد سیستم مدیریت به پایان می رسد.روش اخذ گواهینامه های سیستم های کیفیت مانند ایزو9000 در وب سایت این شرکت توضیح داده شده است
ایزو HACCP
HACCP - سیستم ایمنی مواد غذاییبا توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذای HACCP برای اولین بار در دهه پنجاه میلادی در امریکا تدوین گردید و بوسیله موسسه ملی هوا و فضا آمریکا NASA با کمک شرک billsburتدوین و در پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار گرفت .این سیستم به مرور تکمیل شد و به صورت یک آیین کار قرار گرفت که مشتمل بر 7 گام اجرایی برای شناسایی و حذف خطراتی بود که سلامت و ایمنی مواد غذایی را تهدید می کرد.اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحران Hazard Analysis Critical Control Point در دهه 90 میلادی معرفی شد.اصول 7 گانه HACC عبارت است از :1 تجزیه و تحلیل خطر: یعنی شناسایی کلیه خطرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی که در مراحل مختلف تولید امکان وقوع دارد .2 تعیین نقاط کنترل بحرانی (CCP: منظور از نقطه کنترل بحرانی نقطه ای است که باید در آن کنترلهای لازم به منظور پیشگیری یا حذف خطرات مربوط به ایمنی غذا ، یا کاهش آنها به سطح قابل قبول صورت گیرد .3 تعیین حد و حدود بحرانی: منظور تعیین حد قابل قبول برای هر یک از نقاط بحرانی و مشخصه کنترلی می باشد .4 برقراری سیستمی برای پایش نقاط بحرانی CC : تعیین مسئولیت و روش ها و نحوه کنترل نقاط کنترل کنترل بحرانی .5 انجام اقدامات اصلاحی : در مواردی که پایش نشان دهد که نقطه کنترل بحرانی خاصی تحت کنترل نمی باشد اقدام اطلاحی مناسب طرح ریزی و اجرا میشود .6بررسی اثر بخشی سیستم: تعیین و پیاده سازی روشهایی برای تایید اینکه سیست HACCP بطور اثر بخش عمل می کند.7 مستند سازی و حفظ سوابق : نگهداری و به روز آوری کلیه مدارک مربوط به طرح ریزی سیستم و سوابق مربوط به پیاده سازی آن.مزایای پیاده سازی HACCP :اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنهاایجادفرصت های تجاری بین المللیایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استانداردبهبود یک سیستم مدیریت در سازمانجلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتریایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحیرفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایشصرفه جویی در هزینه هاقابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدیاما با وجود نکات مثبت د HACCP این آیین کار دارای نقاط ضعفی بود که ضرورت ایجاد یک سیستم جایگزین را ایجاب می کرد ، عمده ترین نقاط ضعف HACCP عبارت است از :این سیستم فاقد عناصر لازم یک سیستم مدیریت کیفیت بود.عدم شفافیت در بعضی از بندها مانند بند 6 و 7 ، امکان تفسیر به رای را برای مشاوران و ممیزان سیستم فراهم می کرد .این آیین کار به عنوان یک استاندار جهانی بوسیله سازمان جهانی استاندارد پذیرفته نشده است.گواهینامه های این استاندارد اکردیت ( دارای تایید از سوی اکثر کشورها) نبود. به علت عدم شفافیت نیاز داشت خلاءهای موجود در آن از طریق پیاده سازی به عنوان جزیی از استاندار ISO 9001 رفع گردد.عدم اشاره مستقیم به لزوم رعایت الزامات قانونی و مشتریان که امکان سوء استفاده از آن را پدید می آورد.عدم ارائه راهکارهای لازم جهت طراحی و پیاده سازی سیستم به ویژه برای برنامه های نگهداری سیستم .یکسان نبودن الزامات تعریف شد HACCP در استاندارد کشورهای مختلف .با توجه به موارد فوق سازمان جهانی استاندارد اقدام به تدوین سری استاندارد ها ISO 22000 نمود.ISO 22000:200:این استاندارد در اول سپتامبر 2005 توسط کمیته فنی محصولات غذای ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد.در تدوین استاندار ISO 22000 نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذای WH / FA با کمیته ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند.و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده :ارتباطات داخلیمدیریت سیستمبرنامه های پیش نیازیاصول HACCPاین موضوع باعث شده این استاندارد تقریبا تمام الزاماتی که در یک سیستم کیفیت لازم است را دارا بوده و کلیه نقاط ضعف HACCP را پوشش دهد.مزایای استاندارد ISO 22000:2005 :این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت کیفیت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست :جهانی بودنتخصصی بودنالزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما ( استاندارد های پشتیبان ) لازم می باشد مانن ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005 و .....یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهاندرنظر گرفتن الزامات قانونیهمه جانبه نگریپیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP الزامات ISO 22000:2005 :الف) کلیاتدر مرحله اول این استاندارد از سازمان می خواهد دامنه کاربرد سیستم مدیریت تعریف و کلیه الزامات این استاندارد را برای جلوگیری از تولید محصول ناسالمدر مورد آن پیاده کند.نکته مهم در استاندارد ایزو 22000 این نکته است که این استاندارد برای تمام سازمانهایی که به نوعی بر روی ایمنی مواد غذایی تاثیر دارند قابل پیاده سازی است ازجمله تولید کنندگان این مواد ، سازمانهای تولید کننده مواد بسته بندی مواد غذای، تولید کنندگان خوراک دام و طیور ، سازندگان ماشین آلات صنایع غذایی و دارویی ، شرکت های حمل کننده و یا توزیع کنندگان مواد غذایی و.....ب)مستند سازیسپس این استاندارد توضیحاتی در مورد نحوه مستند سازی و مستندات مورد نیاز این سیستم که شامل :خط مشی و اهداف سازمان در ارتباط با تولید محصول سالمروشهای اجرائی و دستورالعمل های الزام شده در استانداردسایر مستندات (مدارک و سوابق) لازم جهت تکوین سیستم بسته به نوع محصولارائه الزامات و راهنمائی هایی در مورد کنترل مدارک و سوابق را مطرح می کند که در واقع گام 7 در HACCP می باشد.بایدیادآور شد که مستندسازی ستون اصلی هر سیستم مدیریت کیفیت می باشد.ج) مسئولیت مدیریتاستاندارد در این بخش اقدام به تشریح وظایف اصلی مدیریت در استاندارد ایزو 22000 می پردازد که شامل :داشتن تعهد به تولید محصول سالم و مورد درخواست مشتری و رعایت قوانینبیان خط مشی و اهداف در مورد ایمنی مواد غذاییطرح ریزی سیستم کیفیت و ایمنی مواد غذایی و اطمینان از اثر بخشی و یکپارچگی آنتعیین مسئولیت و اختیارات و داشتن چارت سازمانیتعیین راهبر تیم ایمنی مواد غذاییایجاد سیستم و روشی در مورد آمادگی برای مواردی که ایمنی و سلامت محصول را به خطر می اندازد.بررسی اثر بخشی سیستم در قالب جلسات بازنگری مدیریت می باشد.د)مدیریت منابعدر این مرحله استاندارد ISO 2200 به بیان الزاماتی برای تولید محصول سالم می پردازد که شامل موارد ذیل می باشد :نیروی انسانی واجد شرایطزیر ساختها شامل تجهیزات تولید، وسایل حمل و نقل، تاسیسات و ......محیط کار مناسب و رعایت شرایط GMP و GHPه) طرح ریزی و پدیدآوری محصولات ایمناین بخش از ISO22000 به بیان الزاماتی برای تولید محصول ایمن و سالم می پردازد بخش عمده این الزامات در واقع همان اصو HACCمی باشد و هدف آن ایجاد برنامه هایی برای تولید محصول سالم است. استاندارد نام این برنامه ها را برنامه های پیش نیازی یا PRP گذاشته است.PRPها به صورت ذیل طرحریزی، اجرا و به روز می شوند :با نیازهای سازمانی در خصوص ایمنی مواد غذایی متناسب باشند.با اندازه و نوع عملیات و ماهیت محصولاتی که تولید و یا جابجا می شوند متناسب باشند.در کل سیستم تولید به صورت برنامه های قابل اجرای عمومی یا بصورت برنامه های قابل اجرا برای یک محصول یا خط عملیات خاص اجرا شوند.توسط تیم ایمنی مواد غذایی تائید شوند.سپس استاندارد به بیان الزامات پنج گام اولیه HACCP می پردازد و تکنیکهایی را برای این مهم معرفی می نماید این تکنیکها نسبت به تکنیکهای معرفی شده در HACCP دقیقتر و کاربردی تر می باشد. همچنین در آن یکسری الزامات اضافی مانند سیستم ردیابی که در HACCP به صراحت الزام نشده بود و یا توضیح کامل تری در مورد بروز مغایرت ها و نحوه برخورد با محصول ناسالم و انجام اقدام اصلاحی را مطرح می کند.و) صحه گذاری، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییدر این فصل الزامات گام 6 آیین کار HACCP به طور کامل تری با در نظر گرفتن اصول مدیریت کیفیت شرح داده شده که بطور خلاصه عبارتند از :صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی در PRPهاکنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری و اطمینان از کالیبره بودن آن هاتصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از طریق ممیزی داخلی ارزیابی اختصاصی نتایج تصدیق ها تحلیل نتایج فعالیت های تصدیقبهبود مستمر و به روز آوری سیستمهمانطور که ملاحظه شد این استاندارد بسیار کاملتر و روشنتر از HACCP می باشد لذا از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی نیز پذیرفته شده و بر HACCP ارجحیت دارد.پیاده سازی استانداردهای HACCP و ISO 22000:2005 در صنعت آرد:از آنجا که از سوی سازمان غله پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت الزام شده، در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانجات آرد در کشور اقدام به پیاده سازی این استانداردها نموده اند.براساس آمار در دست تا سال 1388 حدود 50 کارخانه آرد موفق به اخذ گواهینامه های HACCP ، ISO 9001 ، ISO 22000:2005 شده یا در مراحل پایانی پیاده سازی آن بوده اند.در این میان تعداد گواهینامه های ISO 9001 بسیار بیشتر از HACCP یا ISO 22000:2005 بوده و تا این تاریخ تعداد انگشت شماری از شرکت ها گواهینامه ISO 22000:2005 را اخذ نموده اند که دلیل آن جدید بودن این استاندارد می باشد.باید گفت پیاده سازی استاندارد ISO9001 راحت تر و در بسیاری موارد کم خرج تر از HACCP یا ISO 22000:2005 می باشد. چرا که در بعضی از سازمان ها هزینه زیادی بابت GMP به شرکت ها تحمیل می شود.اما در شرکت هایی که شرایط GMP مناسب دارند هزینه پیاده سازی چندان بالا نمی باشد برای مثال در کارخانه هایی مانند آرد زاهدی (گرگان) یا آرد مریانج کار (همدان) با توجه به مدرن بودن تجهیزات و ساخت اصولی کارخانه نیاز به انجام هزینه خاصی برای GMP وجود نداشت.ولی در بعضی شرکت های آرد برای انجام GMP تا 25میلیون تومان هزینه شده بود. لازم به ذکر است که مناسب بودن GMP بوسیله اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره استاندارد و اداره غله نیز الزام شده و الزامات HACCP یا ISO 22000 در مور GMP دقیقآ منطبق با خواسته های نهادهای قانونی در این زمینه می باشد لذا در این زمینه هزینه مضاعفی را به شرکت ها تحمیل نمی کند.اولین گام برای پیاده سازی واخذ گواهینامه های ایزو9001 ویا HACCP یا ISO22000 استفاده از مشاور برای تبیین الزامات استاندارد در صنعت می باشد، در این مورد تخصص و آشنایی مشاور با صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد استفاده از مشاوران بی تجربه می تواند هزینه زیادی را به سازمان تحمیل نماید.شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت با داشتن بیش از 30 کارخانه آرد از موفقترین مشاوران در این زمینه می باشد .سپس شرکت به کمک مشاور اقدام به طراحی سیستم بر اساس الزامات استاندارد می نماید این طراحی در شرکت های آرد بین 2تا 3 ماه طول خواهد کشید.به موازات طراحی سیستم، شرکت اقدام به اجرای سیستم مدیریت مربوطه می نماید. معمولا این بازه زمانی نیز 2 تا 3 ماه به طول می انجامد. پس از اجرای کامل کلیه الزامات و خواسته های استانداردهای مزبور، با همکاری مشاور، سیستم مورد ممیزی قرار گرفته، پس از رفع عدم انطباق های احتمالی مشاهده شده، نسبت به انتخاب شرکت گواهی دهنده مانن ASYS,TUV , DNV ,ASYS, IMQ , MIC ,BSIو انعقاد قرارداد با آن شرکت اقدام می گردد، که پس از انجام ممیزی شرکت گواهی دهنده و اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت، پروسه اخذ استاندارد سیستم مدیریت به پایان می رسد.روش اخذ گواهینامه های سیستم های کیفیت مانند ایزو9000 در وب سایت این شرکت توضیح داده شده است
ایزو 10015
ایزو 10015
  • ایزو 10015 خط مشی هایی برای آموزشبرای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند. ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش، فراهم کننده پاسخی به این سوال حساس است کهlaquo;آیا آموزش ثمری داردraquo;استاندارد بین المللی ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استانداردهای ایزو 9000 است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمان ها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.مزایای ایزو 10015:1999این استاندارد برای شرکت هایی که با ایزو 9001:2008 سیستم های مدیریت کیفیت آشنایی دارند به راحتی قابل درک است.• همچنین این استاندارد برای سازمانهایی که ایزو 9001:2008 را پیاده سازی نکرده اند، و در عوض به اتخاذ ابزار کیفیتی دیگر پرداختند (مانند مدل EFQM، یا رویکردهای TQM) قابل کاربرد است.• راهنمایی های این استاندارد بر فناوری آموزش و آموزش سازمانی متمرکز است، زیرا بطور ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی طراحی شده.ویژگی ایزو 10015:1999یک استاندارد ایزو 10015:1999 دارای دو ویژگی مهم و حساس است:• ایزو 10015 سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد• ایزو 10015 روند آموزش را برپایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی می دارد.استاندارد ایزو 10015 روند آموزش را به چهار مرحله تقسیم می کند:تعریف و تشریح نیازهای آموزشیطراحی و برنامه ریزی روند آموزش3. ارائه آموزش4. ارزیابی نتایج و خروجی آموزشایزو 10015 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش
ایزو 10015
ایزو 10015 خط مشی هایی برای آموزشبرای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند. ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش، فراهم کننده پاسخی به این سوال حساس است کهlaquo;آیا آموزش ثمری داردraquo;استاندارد بین المللی ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استانداردهای ایزو 9000 است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمان ها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.مزایای ایزو 10015:1999این استاندارد برای شرکت هایی که با ایزو 9001:2008 سیستم های مدیریت کیفیت آشنایی دارند به راحتی قابل درک است.• همچنین این استاندارد برای سازمانهایی که ایزو 9001:2008 را پیاده سازی نکرده اند، و در عوض به اتخاذ ابزار کیفیتی دیگر پرداختند (مانند مدل EFQM، یا رویکردهای TQM) قابل کاربرد است.• راهنمایی های این استاندارد بر فناوری آموزش و آموزش سازمانی متمرکز است، زیرا بطور ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی طراحی شده.ویژگی ایزو 10015:1999یک استاندارد ایزو 10015:1999 دارای دو ویژگی مهم و حساس است:• ایزو 10015 سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد• ایزو 10015 روند آموزش را برپایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی می دارد.استاندارد ایزو 10015 روند آموزش را به چهار مرحله تقسیم می کند:تعریف و تشریح نیازهای آموزشیطراحی و برنامه ریزی روند آموزش3. ارائه آموزش4. ارزیابی نتایج و خروجی آموزشایزو 10015 مدیریت کیفیت خط مشی هایی برای آموزش
ایزو 29001
ایزو 29001
  • ایزو 29001 - استاندارد صنعت نفت و گاایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد.استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس گواهینامه ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد.این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدما عواقب بدی برای شرکت ها و صنایع وابسته خواهد داشتاین استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو TS 29001 استاندارد سازی و پیشرفت را در این بخش تضمین می کند.&bull مزایای آن چیست؟&bull گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان&bull نشان دادن تعهد خود به صنعت سهمادارا&bull ارتقاء روش کنترل ریسک و افزایش عملکرد&bull کارآمد کردن عملکرد و ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات&bull ارتباط بهتر و موفقیت پشت سر هم منجر به پیشرفن مداوم می شود
ایزو 29001
ایزو 29001 - استاندارد صنعت نفت و گاایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد.استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس گواهینامه ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد.این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدما عواقب بدی برای شرکت ها و صنایع وابسته خواهد داشتاین استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو TS 29001 استاندارد سازی و پیشرفت را در این بخش تضمین می کند.&bull مزایای آن چیست؟&bull گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان&bull نشان دادن تعهد خود به صنعت سهمادارا&bull ارتقاء روش کنترل ریسک و افزایش عملکرد&bull کارآمد کردن عملکرد و ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات&bull ارتباط بهتر و موفقیت پشت سر هم منجر به پیشرفن مداوم می شود
گواهینامه ایزو 22000
گواهینامه ایزو 22000
  • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ایزو 22000)ایزو 22000 سیستم مدیریتی مورد استفاده برای تعیین خطرات موجود و بالقوه در زنجیره تامین مواد غذایی، تعیین، پیاده سازی، نظارت بر اقدامات برای کنترل آنها، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر پیاده سازی است. از آنجائیکه اثرات ویران کننده و بالقوه بیماریهای مسری ناشی از مواد غذایی نه تنها در زندگی انسان، بلکه دراقتصاد نهادها و کشورها بسیار زیاد است و هر ساله صدها نفر در سراسر جهان به علت مسمومیت غذایی از بیماری ها رنج می برند و مؤسسات تولید کننده مواد غذایی جبران خسارات زیادی می کنند و همچنین اعتبارات خود را از دست میدهند، بنا به تمام دلایل ذکر شده اجرای استاندارد ایزو 22000 لازم و ضروری می شود.بنابراین، تمام سازمانهایی که مایل به حفظ موقعیت خود در بازار کسب و کار هستند از جمله رستورانها، شرکتهای خدمات تشریفات و پذیرایی، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی، تولید کنندگان مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت غذا، میبایست با استفاده از استاندارد ایزو 22000 ریسکها و خطرات احتمالی خود را شناسایی، کنترل و مدیریت نمایند.مصرف کنندگان مواد غذایی ترجیح میدهند مایحتاج خود را از سازمانهایی تهیه نمایند که میتوانند روی محصولات خود کنترل کیفی داشته و خروجی نهایی آنها بدون هرگونه خطر و ریسک باشد. ایزو 22000 به تمام موسسات در زنجیره تامین مواد غذایی جهانی اعمال شده است و استانداردی بین المللی می باشد. ایزو 22000 زیر ساختهایی را برای انطباق با استانداردهای ملی و اکثر شرایط استاندارد ایمنی مواد غذایی فراهم می کند. این زیرساختها با ساختار ایزو 22000 و مقالات مرتبط با سیستم های مدیریتی ایزو 9001 و ایزو 14001 سازگار هستند.مزایای اخذ گواهینامه ایزو 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی)&middot با استاندارد ایزو 22000مشتریان اطمینان پیدا میکنند که محصولات به صورت بهداشتی و ایمن تولید شده اند.&middot این استاندارد نشان میدهد که تمام مراحل لازم در مراحل تولید محصولات غذایی صورت گرفته است.&middot اجرای استاندارد ایزو 22000 نشان میدهد که به جای رویکرد محصولی، یک رویکرد سیستماتیک در نظر گرفته شده است.&middot استاندارد ایزو 22000 بهینه سازی منابع را از طریق زنجیره تامین مواد غذایی فراهم می کند.&middot این استاندارد اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل خطر برای تمام اقدامات کنترل شود.&middot این استاندارد کیفیت محصولات را بالا میبرد، اعتماد مشتریان را به محصول افزایش می دهد، خطرات تولید و فروش محصولات بی کیفیت و پر ریسک را کاهش می دهد.&middot خطرات احتمالی را شناسایی کرده و به همین دلیل تولید مواد غذایی و خدمات قابل اعتماد را به مشتریان تضمین می کند.&middot این استاندارد تضمین کننده این است که کنترل کیفیت محصولات جایگزین تضمین کیفیت از طریق مراحل پیشگیرانه شده است.&middot وجود استاندارد ایزو 22000 یعنی تضمین کاهش شکایات مشتری، و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه.&middot با استاندارد ایزو 22000 خطرات احتمالی در پروسه تولید و محصولات مشخص شده است و به همین دلیل از بین بردن این خطرات در بازه زمانی کوتاهتری میسر میشود.&middot استاندارد ایزو 22000 به توسعه روابط بهتر با دیگر کشورها در ارتباط با ایمنی مواد غذایی کمک می کند.&middot با ایزو 22000 افزایش قدرت رقابتی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا در سراسر تجارت تسهیل می یابد.
گواهینامه ایزو 22000
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ایزو 22000)ایزو 22000 سیستم مدیریتی مورد استفاده برای تعیین خطرات موجود و بالقوه در زنجیره تامین مواد غذایی، تعیین، پیاده سازی، نظارت بر اقدامات برای کنترل آنها، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر پیاده سازی است. از آنجائیکه اثرات ویران کننده و بالقوه بیماریهای مسری ناشی از مواد غذایی نه تنها در زندگی انسان، بلکه دراقتصاد نهادها و کشورها بسیار زیاد است و هر ساله صدها نفر در سراسر جهان به علت مسمومیت غذایی از بیماری ها رنج می برند و مؤسسات تولید کننده مواد غذایی جبران خسارات زیادی می کنند و همچنین اعتبارات خود را از دست میدهند، بنا به تمام دلایل ذکر شده اجرای استاندارد ایزو 22000 لازم و ضروری می شود.بنابراین، تمام سازمانهایی که مایل به حفظ موقعیت خود در بازار کسب و کار هستند از جمله رستورانها، شرکتهای خدمات تشریفات و پذیرایی، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی، تولید کنندگان مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت غذا، میبایست با استفاده از استاندارد ایزو 22000 ریسکها و خطرات احتمالی خود را شناسایی، کنترل و مدیریت نمایند.مصرف کنندگان مواد غذایی ترجیح میدهند مایحتاج خود را از سازمانهایی تهیه نمایند که میتوانند روی محصولات خود کنترل کیفی داشته و خروجی نهایی آنها بدون هرگونه خطر و ریسک باشد. ایزو 22000 به تمام موسسات در زنجیره تامین مواد غذایی جهانی اعمال شده است و استانداردی بین المللی می باشد. ایزو 22000 زیر ساختهایی را برای انطباق با استانداردهای ملی و اکثر شرایط استاندارد ایمنی مواد غذایی فراهم می کند. این زیرساختها با ساختار ایزو 22000 و مقالات مرتبط با سیستم های مدیریتی ایزو 9001 و ایزو 14001 سازگار هستند.مزایای اخذ گواهینامه ایزو 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی)&middot با استاندارد ایزو 22000مشتریان اطمینان پیدا میکنند که محصولات به صورت بهداشتی و ایمن تولید شده اند.&middot این استاندارد نشان میدهد که تمام مراحل لازم در مراحل تولید محصولات غذایی صورت گرفته است.&middot اجرای استاندارد ایزو 22000 نشان میدهد که به جای رویکرد محصولی، یک رویکرد سیستماتیک در نظر گرفته شده است.&middot استاندارد ایزو 22000 بهینه سازی منابع را از طریق زنجیره تامین مواد غذایی فراهم می کند.&middot این استاندارد اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل خطر برای تمام اقدامات کنترل شود.&middot این استاندارد کیفیت محصولات را بالا میبرد، اعتماد مشتریان را به محصول افزایش می دهد، خطرات تولید و فروش محصولات بی کیفیت و پر ریسک را کاهش می دهد.&middot خطرات احتمالی را شناسایی کرده و به همین دلیل تولید مواد غذایی و خدمات قابل اعتماد را به مشتریان تضمین می کند.&middot این استاندارد تضمین کننده این است که کنترل کیفیت محصولات جایگزین تضمین کیفیت از طریق مراحل پیشگیرانه شده است.&middot وجود استاندارد ایزو 22000 یعنی تضمین کاهش شکایات مشتری، و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه.&middot با استاندارد ایزو 22000 خطرات احتمالی در پروسه تولید و محصولات مشخص شده است و به همین دلیل از بین بردن این خطرات در بازه زمانی کوتاهتری میسر میشود.&middot استاندارد ایزو 22000 به توسعه روابط بهتر با دیگر کشورها در ارتباط با ایمنی مواد غذایی کمک می کند.&middot با ایزو 22000 افزایش قدرت رقابتی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا در سراسر تجارت تسهیل می یابد.
چنانچه هیچ یک از استانداردهای فوق مورد نیاز شما نمی باشد، استاندارد پیشنهادی خود را از فرم زیر سفارش دهید.

شرکت QAL متعهد به پیاده سازی واجرای استاندارد ISO 17021:2011 و تلاش در جهت بی طرفی ، افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر در زمینه ممیزی وصدورگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت می باشد . 1- ارائه خدمات صدور گواهینامه بین المللی مطابق استاندارد ایزو17021 با رعایت بی طرفی 2- ارائه خدمات با کیفیت به مشریان و جلب رضایت آنان در جهت ارتقاء کسب و کار آن ها 3- توسعه تبادل آزاد اطلاعات با سازمانها در زمبنه خدمات سازمان 4- تلاش در جهت افزایش دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی 5- بهبود مداوم خدمات صدور گواهینامه 6- در دسترس قراردادن خط مشی سازمان جهت مشتربان ، کارکنان و عموم

اهداف،خط مشی و چشم انداز شرکت

خط مشی

شرکت QAL  متعهد به پیاده سازی واجرای استاندارد ISO 17021:2011 و تلاش در جهت بی طرفی ، افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر در زمینه ممیزی وصدورگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت می باشد .
1-      ارائه خدمات صدور گواهینامه بین المللی مطابق استاندارد ایزو17021 با رعایت بی طرفی
2-      ارائه خدمات با کیفیت به مشریان و جلب رضایت آنان در جهت ارتقاء کسب و کار آن ها
3-      توسعه تبادل آزاد اطلاعات با سازمانها در زمبنه خدمات سازمان
4-      تلاش در جهت افزایش دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی
5-      بهبود مداوم خدمات صدور گواهینامه
6-      در دسترس قراردادن خط مشی سازمان جهت مشتربان ، کارکنان و عموم

اهداف

1-      بهبود شایستگی ممیزان
2-      رساندن شکایات مشتریان به صفر
3-      به صفر رساندن شکایات به مرجع اعتباربخشی علیه اعتبار گواهی صادر شده از سازمان
4-      پیش بینی ، درک و برآوردن انتظارات و نیازهای مشتریان

بیانیه بی طرفی

 1- QAL اعلام میکند که کارکنانی که فعالیتهای گواهی کردن محصول یا سیستم های مدیریتی را عهده دار می باشند درگیر مشاور یا مشاور فنی نمی باشند.
2-به منظور حفاظت از اعتبار حرفه ای گروه QAL، انتظار ما از کارکنان داخلی و بیرونی سازمان این است که در جهت منافع بلند مدت شرکت و جامعه کاملا اخلاقی و بیطرفانه عمل نمایند.
3- QAL کارکنان درون سازمان یا بیرون سازمان خود را ملزم میکند تا هر وضعیت شناخته ای که برای آن کارکنان ممکن است تعارض منافع ایجاد کند را آشکار نمایند.
4-QAL بایداز این اطلاعات برای شناسائی تهدیدهای بی طرفی ناشی از فعالیتهای این کارکنان یا سازمانهائی که آنها را بکار میگیرند استفاده کند.
5-ما نباید کارکنان درون سازمان یا بیرون از سازمان خود را از مشتریان مستقیم خود استفاده کنیمیا محصولات/خدمات خود رااز مشتریان مستقیم خود خریداری کنیم،مگر آنکه بتوانیم اثبات کنیم ریسک ها یا تهدیدهای برای بی طرفی در یک سطح قابل قبول کاهش یافته است.